27.05.2022 22:20:00
ОБЈАВА БР. 1/2022 за продажба на движни ствари – транспортни средства во сопственост на ЈПКД Комуналец-Полин Стар Дојран во постапка со електронско јавно наддавање
Предмет на оваа објава е продажба на движни ствари во сопственост на ЈПКД Комуналец-Полин Стар Дојран со електронско јавно наддавање: 1. FIAT TIPO DS 2. LADA KARAVAN 3. Камион TAM 2000 4. LADA NIVA 5. Камион FAP Kiper 6. DACIA PICK UP 7. Камион MERCEDES 1213 Постапката за продажба ќе се спроведува преку електронскиот систем за јавно наддавање http://www.e-stvari.mk. За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени во објавата, секој заинтересиран учесник треба претходно да се регистрира на страната http://www.e-stvari.mk. Доколку понудувачот e веќе регистриран се најавува со постоечките корисничко име и лозинка. Потребни документи кон пријавата за електронско јавно наддавање: 1. Пријава за учество (со точна назнака за возилото/возилата за кои се поднесува пријавата) 2. Изјава со којашто ги прифаќаат условите што се дадени во објавата 3. Изјава за давање согласност за користење и обработка на лични податоци 4. Изјава за сериозност на понудата 5. Доказ за идентитет на правните субјекти: -Тековна состојба од Централен Регистар на РСМ (не постара од шест месеци од денот утврден как краен рок за поднесување на пријавите за учество); -Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката. 6. Доказ за идентитет на физички лица: - копија од важечка лична карта или важечка патна исправа; - Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката.
На 2 луѓе и се допаѓа ова