Ценовник


Домаќинства

Вода
24,58 ден./m3
Одведување отпадни води - канализација
12,90 ден./m3
Пречистување на отпадни води - третман
4,56 ден./m3
Ѓубретарина
3,00 ден./m2
Смет од дворно место
27,00 ден.
Надомест за јавна чистота
32,00 ден.
Гробишта
70,00 ден.
Користење на приколка
400,00 ден.
Чистење на јама
800,00 ден.
Користење на камион
1.000,00 ден.
Подигање на смет
100,00 ден.
Чистење на септичка јама
800,00 ден.
Такса за приклучок на водоводна мрежа
7.080,00 ден.
Такса за приклучок на канализациона мрежа
7.080,00 ден.

Правни лица

Вода
52,20 ден./m3
Одведување отпадни води - канализација
24,50 ден./m3
Пречистување на отпадни води - третман
4,56 ден./m3
Ѓубретарина
3,00 ден./m2
Смет од дворно место
27,00 ден.
Надомест за јавна чистота
32,00 ден.
Користење на приколка
500,00 ден.
Чистење на јама
800,00 ден.
Користење на камион
2.000,00 ден.
Подигање на смет
200,00 ден.
Чистење на септичка јама
800,00 ден.