Ценовник


Домаќинства

Вода
24,40 ден./m3
Одведување отпадни води - канализација
12,50 ден./m3
Пречистување на отпадни води - третман
5,12 ден./m3
Ѓубретарина
3,00 ден./m2
Смет од дворно место
27,00 ден.
Надомест за јавна чистота
32,00 ден.
Гробишта
70,00 ден.
Услуга со ровокопач (предна и задна корпа)
2.500,00 ден.
Користење на камион
1.000,00 ден.
Подигање на смет
1.000,00 ден.
Чистење на септичка јама
1.000,00 ден.
Такса за приклучок на водоводна мрежа
7.080,00 ден.
Такса за приклучок на канализациона мрежа
7.080,00 ден.

Правни лица

Вода
52,00 ден./m3
Одведување отпадни води - канализација
24,50 ден./m3
Пречистување на отпадни води - третман
5,12 ден./m3
Ѓубретарина
3,00 ден./m2
Смет од дворно место
27,00 ден.
Надомест за јавна чистота
32,00 ден.
Услуга со ровокопач (пикамер)
4.000,00 ден.
Услуга со ровокопач (предна и задна корпа)
2.500,00 ден.
Користење на камион
2.000,00 ден.
Подигање на смет
1.000,00 ден.
Чистење на септичка јама
2.000,00 ден.