Затворени јавни набавки


2023

(00890/2023) Набавка на водоводни материјали и резервни делови
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 30.01.2023

2022

(19429/2022) Набавка на хлор
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 16.11.2022
(16962/2022) Набавка на еуродизел и бензин
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 08.10.2022
(16268/2022) Набавка на разна железарија, алат и прибор за работа
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 29.09.2022
(14930/2022) Набавка на разна железарија, алат и прибор за работа
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 08.09.2022
(14704/2022) Готов бетон
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 06.09.2022
(13540/2022) Набавка на средства за хигиена, кафе и пиајлоци
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 16.08.2022
(12485) Набавка за услуга за изработка на елаборати за заштитни зони околу водоснабдителни објекти
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 27.07.2022
(10083/2022) Набавка на масло, глицерин и антифриз
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 15.06.2022
(08525/2022) Мобилна телефонија
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 19.05.2022
(07525/2022) Набавка на гуми за моторни возила
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 06.05.2022
(07347/2022) Набавка на услуга за одзатнување канализација со специјално возило
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 05.05.2022
(04949/2022) Потопен електромотор за специјална намена
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 24.03.2022
(02946/2022) Набавка на канализациони цевки
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 07.03.2022
(22693/2021) Набавка на потопна пумпа за вода
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 31.12.2021
(22168/2021) Набавка на водоводни и резервни делови
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 24.12.2021

2021

(19654/2021) Набавка на ХТЗ опрема
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 17.11.2021
(19448/2021) Набавка на услуга за сервисирање на колектроски потопни пумпи
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 15.11.2021
(18430/2021) Набавка на хлор
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 27.10.2021
(15734/2021) Пластични контејнери
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 10.09.2021
(14025/2021) Набавка на железарија, алат и прибор за работа
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 13.08.2021
(14029/2021) Набавка на еуро дизел и бензин
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 12.08.2021
(11933/2021) Набавка на услуга за расчистување , порамнување и одржување на депонија
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 12.07.2021
(11125/2021) Набавка на мини ровокопач
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 30.06.2021
(08225/2021) Набавка на средства за хигиена , кафе и пијалоци
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 19.05.2021
(04094/2021) Масло, глицерин, антифриз
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 12.03.2021
(03335/2021) Набавка на гуми
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 03.03.2021
(03131/2021) Готов Бетон
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 01.03.2021
(00893/2021) Набавка на канализациони цевки
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 11.02.2021
(18918/2020) Набавка на половно возило-Возило за транспорт со кипер
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 14.12.2020

2020

(18918/2020) Набавка на половно возило-Возило за транспорт со кипер
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 14.12.2020
(18610/2020) Набавка на Водоводни материјали и резервни делови
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 09.12.2020
(14336/2020) Набавка на хлор
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 02.10.2020
(10344/2020) Набавка на еуродизел и бензин
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 17.07.2020
(09858/2020) набавка за СЕРВИСИРАЊЕ НА ПУМПИ ОД ПРЕПУМПНИ ШАХТИ ОД КОЛЕКТОР ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 07.07.2020
(09418/2020) Набавка на разна железарија, алат и прибор за работа
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 29.06.2020
(06822/2020) Набавка на потопна пумпа и опрема за водоснабдување за потрбите на ЈПКД
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 08.05.2020
(06665/2020) Мобилна телефонија
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 06.05.2020
(04567/2020) Набaвка на средства за хигиена , кафе и пијалоци
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 13.03.2020
(04206/2020) Набавка на услуга со мини ровокопач
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 10.03.2020
(02291/2020) Моторно масло, антифриз, глицерин и друго
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 17.02.2020
(00587/2020) Набавка на услуга за расчистување , порамнување и одржување на депонија
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 23.01.2020
(00558/2020) Набвка на средства за хигиена , кафе и пијалоци
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 23.01.2020

2019

(13214/2019) Резервни делови
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 26.11.2019
(12773/2019) Гуми
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 20.11.2019
(12052/2019) Набавка на хлор
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 12.11.2019
(09766/2019) Водоводни материјали и резервни делови
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 10.10.2019
(07531/2019) Пластични контињери тип 1,1м2
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 10.09.2019
(06214/2019) Готов бетон
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 15.08.2019
(04423/2019) Водоводни материјали и резервни делови
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 18.07.2019
(03682/2019) Набавка на Еуродизел
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 08.07.2019
(02457/2019) Услуга за одржување на потопни колекторски пумпи
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 18.06.2019
(00055/2019) Набавка на разна железарија, алат и прибор за работа
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 12.04.2019
(02/2019) Канцелариски материјал
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 25.02.2019
(01/2019) Набавка на канализациони цевки
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Објавено на: 19.02.2019

2018

(10/2018) Гуми
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 05.11.2018
(09/2018) ХТЗ Опрема
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 08.10.2018
(08/2018) ХИПОХЛОРИТ (ТЕЧЕН ХЛОР)
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 24.08.2018
(07/2018) Пластични контејнери со капак
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 30.07.2018
(06/2018) ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 12.07.2018
(05/2018) Нафта и бензин 95
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 31.05.2018
(04/2018) ГРЕБ КАРТИ ЗА ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 16.05.2018
(03/2018) I.Електроматеријали за улично осветлување и II.Одржување на улично осветлување во Општина Дојран
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 03.05.2018
(02/2018) Мобилна телефонија
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 24.04.2018
(01/2018) Готов бетон
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 11.04.2018

2016

(01/2016) Мобилна телефонија
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 12.04.2016

2015

(01/2015) Набавка на услуги за користење на електронски систем за зонско паркирање и наплата на паркинг места
Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Објавено на: 10.06.2015