Извештај за работење


Финансиски извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец-Полин" Стар Дојран за период 01.10.2023-31.12.2023
Финансиски извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец-Полин" Стар Дојран за период 01.07.2023-30.09.2023
Финансов извештај за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година
Годишна сметка за 2022 година
Извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец-Полин" Стар Дојран за период 01.01.2022-31.12.2022
Годишен извештај за постапување со отпад за 2022 година
Извештај за работењето на ЈПКД „Комуналец-Полин“ Стар Дојран за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година
Извештај за работењето на ЈПКД „Комуналец-Полин“ Стар Дојран за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година
Финансиски извештај за период 01.01.2022-30.06.2022
Финансиски извештај за период 01.01.2022-31.03.2022
Годишна сметка за 2021 година
Финансиски извештај за период 01.01.2021-31.12.2021
Финансиски извештај за период 01.01.2021-30.09.2021
Финансиски извештај за период 01.01.2021-30.06.2021
Финансиски извештај за период 01.01.2021-31.03.2021
Годишна сметка за 2020 година
Финансиски извештај за период 01.01.2020-31.12.2020
Финансиски извештај за период 01.01.2020-30.09.2020
Полугодишен извештај за работењето 01.01.-30.06.2020
Финансиски извештај за период 01.01.2020-30.06.2020
Финансиски извештај за период 01.01.2020-31.03.2020
Финансиски извештај за период 01.01.2019-31.12.2019
Годишна сметка за 2019 година
Финансиски извештај за период 01.01.2019-30.09.2019
Одлука за усвојување на финансиски извештај за период 01.01.2019-30.06.2019
Финансиски извештај за период 01.01.2019-30.06.2019
Одлука за усвојување на финансиски извештај за период 01.01.2019-31.03.2019
Финансиски извештај за период 01.01.2019-31.03.2019
Заклучок за усвојување на извештајот за работа за период 01.01.-31.12.2018 година
Одлука за усвојување на годишната сметка за 2018 година-совет на општина Дојран
Извештај за работењето 01.01 - 31.12.2018
Годишна сметка за 2018 година
Заклучок за усвојување на извештајот 01.01-30.06.2018
Извештај за работењето 01.01 - 30.06.2018
Биланс на успех 2017 година
Биланс на состојба 2017 година
Биланс на успех 2016 година
Биланс на состојба 2016 година