Програма за работни активности


Предлог - Програма за работа со финансиски план за 2023 година
Програма за изградба на капацитети за водоснабдување во општина Дојран за 2022 год.
Финансов план за 2022 година
Годишна програма за работа за 2022 година
Годишна програма за одржување на јавна чистота во општина Дојран за 2022 год.
Програма за управување со отпад 2022-2024 година
Годишна програма за изградба на системи за собирање и одведување на отпадни води во општина Дојран за 2021 година
Финансов план за 2021 година
Годишна програма за јавна чистота во општина Дојран за 2021 год.
Програма за управување со отпадот за 2021 год.
Програма за работа за 2021 година
Програма за управување со отпад за 2020 година
Програма за работа за 2020 година
Финансов план за 2020 година
Одлука за давање согласност на финансовиот план за 2019 година
Финансов план за 2019 година
Одлука за давање согласност на програмата за работа за 2019 година
Програма за работа за 2019 година
План за јавни набавки за 2018 година
Програма за работа 2018 година