За нас


За членови на Управниот Одбор на ЈПКД Комуналец-Полин Стар Дојран се именувани:

  1. Ристо Гушев - претседател
  2. Анита Ајцева Џинов - член
  3. Николчо Митковски - член
  4. Тена Танева Петкова - член
  5. Илија Поп Костов - член