Информации од јавен карактер


Одлука за утврдување тарифа за одведување отпадни води за период 2022-2024
Одлука за утврдување тарифа за водоснабдување за период 2022-2024
Одлука за утврдување тарифа за прочистување отпадни води за период 2022-2024
Листа на информации од јавен карактер за 2022 година
Решение за назначување на лице за прием на пријави од укажувачи
Процедура за прием на пријави од укажувачи
Годишен план за спречување на корупција за 2021 година
Одлука за отпис на побар. по однос на наплата на камата и репрогр. на главен долг
Листа на информации од јавен карактер за 2020 година
Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер за 2019 година
Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер за 2020 година
Листа на информации од јавен карактер за 2021 година
Изјава согласно Законот за спречување на корупција и судир на интереси
Листа на информации од јавен карактер за 2019 година
Одлука за укинување на фиксен месечен надоместок од Совет на општина
Предлог одлука за укинување на фиксен месечен надоместок од Управен одбор
Одлука за утврдување тарифа за прочистување отпадни води за период 2019-2021
Одлука за утврдување тарифа за одведување отпадни води за период 2019-2021
Одлука за утврдување тарифа за водоснабдување за период 2019-2021
Ревизорски извештај за 2017 година
Ревизорски извештај за 2016 година
Ревизорски извештај за 2015 година
Ревизорски извештај за 2014 година