Закони


Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
Закон за административни службеници
Закон за вработени во јавен сектор